آری کلاغی شده ام

اما تو هنوز

کبوتر می خوانی مرا.

/ 6 نظر / 3 بازدید
شهودى

از مطالبتان استفاده کردم بما هم سر بدهید واز نظریات خود مارا مطلع سازید

آزاده

[لبخند]

مینو

کبوتر مانده ای هنوز و کلاغ می خوانی خود را ...

نازنین

و جور دیگر باید دید و از چشمان دگر باید ... زیباست امیر عزیز [چشمک] خیلی وقت است سر نمی زنی ؟!! همیشه پاکی تو همیشه پنجره بسته ای به روی غروب ولی گشاده بر آفاق تابناکی تو ... ستوده تر زتو نشناسم ای ستوده ترین ! ..... من از زلال تو می نوشم ای حقیقت پاک! من از جمال تو می گویم ای جوانی نغز! .... [گل][گل][گل] ~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~~~~~~###~## ~~~~~~~~##~~~~~~~~~~~~~########## ~~~~~~~~###~~~~~~~~~~~############ ~~~~~~~####~~~~~~~#~~~############ ~~~~~~~####~~~~~~~~#~~###~######## ~~~~~~~~##~~~~~~~~~~##~###~~##### ~~~~~@@~~|~~~@@@~~~~~##~### ~~~## ~~~~@#@@@@@@@@@@~~~~~##~###### ~~~~@########@@@~~~~~~~##~##### ~~~~~########@@~~~~~~~~~##~#### ~~~~~########@~~~~~~~~~~~##~### ~~~~~########@~~~~~~~~~~~~~#~## ~~~@@######@@@@~~~~~~~~~~~~ ~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ بازيه بازي .... بدو بيا شايد شما هم دوست داشتي تو بازيه ما شركت كني ...

مرجانك

هموطن نادیده ام اهورا مزدای ایران زمین همواره نگاهبانت باد .