سه تارم کوک نیست تارهایم را پود نیست بودنم را سود نیست آتش بزن بر من کاین آتش را دود نیست.
/ 1 نظر / 9 بازدید
اسفند 93
1 پست
شهریور 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 90
1 پست
تیر 90
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
آبان 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
7 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
5 پست
مرداد 85
5 پست
تیر 85
11 پست