بخوان مرا

به هر نامی و دشنامی

تنها بخوان مرا

پژواک سکوت کر کرد مرا..