در روشنایی روز فراموشت میکنم

در تاریکی شب پی ات میگردم

کاش جایی میان روز و شب بودی.