دود می خيزد ز خلوتگاه من.

کس خبر کی يابد از ويرانه ام؟

دست از دامان شب برداشتم

تا بياويزم به گيسوی سحر

خويش را از ساحل افکندم در آب

ليک از ژرفای دريا بی خبر

(سهراب)

اگه دريا ديده ای يا دريا دلی درياب مرا