میان گمشده هایم گم شده ای

ای همیشه پیدا

بینا کن مرا .