دوست تو نيازهای برآورده توست

اگر او را بايد که جزر روزگار تو را ببيند

بگذار که مد آن را هم بشناسد  (جبران خليل جبران)