این خانه که می کوبی درش را

سرای دروغ است و مزار وفا

پس

رخت بربند و برو

که جای تو اینجا نیست.