هان ای تاجر دل

به تاراج میبری دلم را ؟ 

ببر اما باز نگرد

که دیگر هیچ ندارم

هیچ