سوار بر موج 

با زورقی از جنس سوال

در هفت دریای خیال

دنبال تو می گردم

آرزوی محال