شما هرگز به مقام نیکوکاران و خاصان نخواهید رسید مگر از آنچه دوست دارید

در راه خدا انفاق کنید

و آنچه شما انفاق کنید خدا بر آن آگاه است

..............................................................( سوره آل عمران- آیه ۹۲).....