همیشه آخرین قدم ها

آغاز سفر است

و سفر آغاز فاصله هاست .

و من از فاصله ها می ترسم

پس قدم هایم را

نمی شمارم .