شایسته شانه های تو نیستم

اما

بگذار برای ساعتی

سر بی سامانم را بر شانه هایت بگذارم

و به زبان اشک

غم دوریت را برایت ترجمه کنم

هر چند من

شایسته شانه های تو نیستم