دیگر آرزویم سکونت در سرای عشق تو نیست

تنها پرسه خواهم زدن

در کوچه های پیچ در  پیچ خیال تو

تا شاید گم شوم برای همیشه

اما چگونه

من دیگر آن کودک نو پا نیستم

تا گم شوم

من بزرگ شده ام