آری کلاغی شده ام

اما تو هنوز

کبوتر می خوانی مرا.